sadownictwo sady karłowe
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych sady karłowe Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
TRSK Strona główna O nas Aktualności Statut Stowarzyszenia Zarząd Galeria zdjęć Kontakt
TRSK
Projekt nowego statutu TRSK do zatwierdzenia za Walnym Zebraniu Członków,
które odbędzie się w Tuszynie w dniu 17 lutego 2013 rokuRozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie "Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych" zwane dalej Stowarzyszeniem zrzesza osoby fizyczne i prawne działające na rzecz rozwoju polskiego sadownictwa oraz podmioty życia publicznego nie posiadające osobowości prawnej. Osoby prawne i podmioty życia publicznego nie posiadające osobowości prawnej mogą być wyłącznie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§3

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i obowiązującym prawem.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

§7

Stowarzyszenie używa prostokątnej pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


§8

Celem Stowarzyszenia jest wpieranie i promocja polskiego sadownictwa w kraju i zagranicą.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie inicjatyw zmierzających do unowocześnienia produkcji sadowniczej oraz przyspieszania przemian w środowiskach wiejskich, podnoszenia poziomu życia rodzin, rozwoju technologii produkcji sadowniczej, rozwój przedsiębiorczości, a także doskonalenie przepisów prawnych w tym zakresie.
2. Wykorzystanie potencjału intelektualnego i badawczego uczelni i jednostek naukowo-badawczych w realizacji zadań zgłaszanych przez praktykę.
3. Współdziałanie z ośrodkami doradztwa rolniczego, szkołami rolniczymi, organami władzy i administracji państwowej oraz samorządami terenowymi.
4. Prowadzenie szkoleń, inicjowanie i organizowanie konferencji, odczytów, seminariów.
5. Organizowanie wyjazdów szkoleniowych do ośrodków sadowniczych w kraju i zagranicą.
6. Współpracę z organizacjami społecznymi, jednostkami naukowo-badawczymi i produkcyjnymi, producentami i przedstawicielami agrobiznesu w kraju.
7. Wspieranie inicjatyw dotyczących tworzenia grup, związków i zrzeszeń producenckich.
8. Promowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla potrzeb wsi, rolnictwa i ogrodnictwa.
9. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki i techniki nadających się do zastosowania w praktyce sadowniczej.
10. Przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, dokumentacyjnych, szkoleniowych i innych dla potrzeb działalności Stowarzyszenia.
11. Inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej.
12. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie ze statutem i ogólnie obowiązującymi przepisami.
13. Tworzenie wspólnych programów wdrożeniowych i upowszechnieniowych, strategii marketingowych itp.
14. Współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, badawczymi, doradczymi, przedstawicielami agrobiznesu i fundacjami.
15. Organizowanie praktyk zagranicznych oraz wymiany specjalistów ogrodnictwa, doradztwa, producentów i przedsiębiorców.
16. Umacnianie więzi zawodowej pracowników nauki, doradztwa i edukacji rolniczej oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach wiejskich i kształcenie liderów.
17. Promocję działalności Stowarzyszenia w środkach społecznego przekazu oraz wobec podmiotów życia publicznego.
18. Integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień rolnictwa i ogrodnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Stowarzyszenie zrzesza członków:
-zwyczajnych
-wspierających
-honorowych

§11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, zainteresowana realizacją jego celów.
2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;
b) korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach objętych działalnością statutową;
c) nosić odznakę i korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających ze statutu.

§12

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz podmioty życia publicznego nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i deklarujące wsparcie finansowe lub rzeczowe
2. Członkowie wspierający działają osobiście lub poprzez pełnomocników.
3. Członkowie wspierający mają głos tylko doradczy.

§13

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§15

Członków honorowych przyjmuje Walne Zgromadzenie Członków.

§16

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz norm współżycia społecznego,
3. Regularnie opłacać składki członkowskie,
4. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 3 nie dotyczy członków honorowych.

§17

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego skazującego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków jako efekt postępowania dyscyplinarnego w związku z oceną działalności członka jako sprzeczną ze statutem lub interesem Stowarzyszenia.
4. Śmierci.
5. Niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat
6. Wykluczenie następuje uchwałą Zarządu z wyjątkiem pkt. 3.

§18

1. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie skreślenia z listy członkó przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w terminie 30 dni od daty doręcznia decyzji.
3. Do czasu rozpatrzenia odwołania prawa i obowiązki członka ulegają zawieszeniu.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§19

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

§20

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata
2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym
3. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być powoływanie w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
3. Walne Zgromadzenie Członków w trybie zwyczajnym zwoływane jest co 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. O terminie, miejscu i przedmiocie obrad Zgromadzenia Rada Stowarzyszenia powiadamia członków conajmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalanie statutu.
2. Uchwalanie zmian w statucie.
3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia.
5. Powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej.
6. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej
7. Zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej
8. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
9. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej
10. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia oraz odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia dotyczących członkostwa
11. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zgromadzenia
12. Podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia.
13. Wytyczanie i uchwalanie głównych kierunków założeń programowych i finansowych Stowarzyszenia
14. Podejmowanie uchwał w sprawie działalności ststutowej
15. Uchwalanie rocznych planów pracy
16. Rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia
17. Ustalanie wysokości składek i wpisowego
18. Nadawanie i pozbawianie honorowego członkowstwa Stowarzyszenia
19. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych
20. Podejmowanie uchwał o skreśleniu i wykluczeniu członków na podstawie paragrafu 17.

§23

1. Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
2. W Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni
3. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu udział biorą:
- przedstawiciele członków wspierających
- członkowie honorowi
- zaproszeni goście

§24

1. Zgromadzenie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia na żądanie Komisji ewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków
2. Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 6 tygodni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku
3. Zgromadzenie zwołane w trybie nadzwyczajnym obraduje tylko nad sprawami, z powodu których zostało zwołane

§25

1. W okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków statutowe zadania Stowarzyszenia realizuje Zarząd Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik oraz 10-ciu członków Zarządu
2. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale
3. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zwenątrz i działąnie w jego imieniu.
2. Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia, wykonywanie uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
4. realizacja decyzji Zgromadzenia Stowarzyszenia w sprawach dotyczących działalności statutowej
5. Opracowywanie projektów, planów działalności i budżetów Stowarzyszenia.
6. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i zespołu ekspertów
7. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia.
8. Zatwierdzanie umów i zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
9. Przyjmowanie nowych członków z wyłączeniem paragrafu 15.

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.

§28

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać zwołania Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym.
3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna kieruje do rady Walnego Zgromadzenia Członków informacje i wnioski wynikające z kontroli i ma prawo brać czynny udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
5. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie Członków


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusz.
2. Na fundusz składają się:
- wpisowe i składki członków zwyczajnych oraz świadczenia członków wspierających
- wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia
- darowizny i zapisy
- dotacje

§30

1. Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości upoważnione jest Walne Zgromadzenie Członków, a do dysponowania środkami upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. Dla ważności oświadczeń i pism w zakresie praw i obowiązków wynikających z majątkowej działalności Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 osób: jedną z nich powinien być prezes lub wiceprezes, drugą skarbnik lub główny księgowy.


Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§31

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia i powołania Komisji Likwidacyjnej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów
- w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania,
- w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek pozostały po jego likwidacji.
 

 
sadnet

| e-mail: emakosz@o2.pl | tel: (81) 524 71 04 | fax (+48 81) 524 71 05 |

trsk